شورای مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان

در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد یکساله 96سازمان توسط مدیر عامل و بحث و تبادل نظر اعضا پیرامون دستور کار جلسه و خطوط کلی برنامه های اجرایی سال 97 سازمان سازمان توسط ریاست شورای سازمان تبیین گردید و پیشنهادات مندرج در دستور کار جلسه شامل بودجه سال 97 ، ترمیم اعضای هیئت مدیره ، ابقای مدیر عامل ، قراردادهای منعقده با شهرداری های عضو ، مشخصات فنی محل دفن بهداشتی ، مشخصات فنی دستگاه پردازش و سایر امور مطروحه به تصویب اعضا رسید .

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاع رسانی شورای مدیریت پسماند شهرداریهای منطقه سیستان