بازدید مجمع سمنهای سیستان به اتفاق مهندس نهاری مدیریت پسماند شهرداری های سیستان از بخشهای مختلف سازمان پسماند مورخ جمعه 22 دیماه 1396

 

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاع رسانی بازدید مجمع سمنهای سیستان به اتفاق مهندس نهاری مدیریت پسماند شهرداری های سیستان از بخشهای مختلف سازمان پسماند مورخ جمعه 22 دیماه 1396