جلسه شورای سازمان در شهرستان زابل در تاریخ 22 آذر 1396 با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و ریاست شورای سازمان مدیریت پسماند سیستان

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاع رسانی جلسه شورای سازمان در شهرستان زابل در تاریخ 22 آذر 1396 با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و ریاست شورای سازمان مدیریت پسماند سیستان