بازدید دکتر صفا کارشناس اجرایی سازمان شهرداریهای کشور در مدیریت پسماند به همراه مدیرکل امورشهری و معاون مدیرکل امور شهری و معاون مدیرکل امور روستاهای استانداری به روایت تصویر

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاع رسانی بازدید دکتر صفا کارشناس اجرایی سازمان شهرداریهای کشور در مدیریت پسماند به همراه مدیرکل امورشهری و معاون مدیرکل امور شهری و معاون مدیرکل امور روستاهای استانداری به روایت تصویر