بازدید دکتر صفا کارشناس اجرایی سازمان شهرداریهای کشور و معاون مدیرکل امورشهری و معاون مدیرکل امور روستاها از ایستگاه انتقال موقت زباله شهرداری زابل

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاع رسانی بازدید دکتر صفا کارشناس اجرایی سازمان شهرداریهای کشور و معاون مدیرکل امورشهری و معاون مدیرکل امور روستاها از ایستگاه انتقال موقت زباله شهرداری زابل