بازدید دکتر صفا کارشناس اجرایی سازمان شهرداریهای کشور در سازمان مدیریت پسماند از سایت کارخانه بیوکمپوست شهرداریهای منطقه سیستان

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاع رسانی بازدید دکتر صفا کارشناس اجرایی سازمان شهرداریهای کشور در سازمان مدیریت پسماند از سایت کارخانه بیوکمپوست شهرداریهای منطقه سیستان